نمایش 24 محصول

آموزش انتقال ساسون به حلقه آستین به همراه الگو

آموزش انتقال ساسون به حلقه آستین

آموزش انتقال ساسون به حلقه آستین به همراه الگو

آموزش دوخت انتقال ساسون به حلقه آستین از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش انتقال ساسون به خط پهلو به همراه الگو

آموزش انتقال ساسون به خط پهلو

آموزش انتقال ساسون به خط پهلو به همراه الگو

آموزش دوخت انتقال ساسون به خط پهلو از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش  لباس ساسون دار و جذب همراه الگو

آموزش دوخت لباس ساسون دار و جذب

آموزش  لباس ساسون دار و جذب همراه الگو

آموزش دوخت لباس ساسون دار و جذب ( قسمت پشت شکل شماره سه ) از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش آستین کتفی به همراه الگو

آموزش دوخت آستین کتفی

آموزش آستین کتفی به همراه الگو

آموزش دوخت آستین کتفی از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش آستین پفی بالا و پایین به همراه الگو

آموزش دوخت آستین پفی بالا و پایین

آموزش آستین پفی بالا و پایین به همراه الگو

آموزش دوخت آستین پفی بالا و پایین از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش آستین پفی ساده به همراه الگو

آموزش دوخت آستین پفی ساده

آموزش آستین پفی ساده به همراه الگو

آموزش دوخت آستین پفی ساده از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش پیراهن بالا تنه کوتاه چپ و راستی همراه الگو

آموزش دوخت پیراهن بالا تنه کوتاه

آموزش پیراهن بالا تنه کوتاه چپ و راستی همراه الگو

آموزش دوخت پیراهن بالا تنه کوتاه چپ و راستی از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش پیراهن کلوش به همراه الگو

آموزش دوخت پیراهن کلوش

آموزش پیراهن کلوش به همراه الگو

آموزش دوخت پیراهن کلوش از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دامن کلوش یک درزه به همراه الگو

آموزش دوخت دامن کلوش یک درزه

آموزش دامن کلوش یک درزه به همراه الگو

آموزش دوخت دامن کلوش یک درزه از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دامن کلوش یک درزه به همراه الگو

آموزش دوخت دامن کلوش یک درزه

آموزش دامن کلوش یک درزه به همراه الگو

آموزش دوخت دامن کلوش یک درزه از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دامن پیله پهلو به همراه الگو

آموزش دوخت دامن پیله پهلو

آموزش دامن پیله پهلو به همراه الگو

آموزش دوخت دامن پیله پهلو از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش خیاطی ملافه پتو به همراه الگو

آموزش دوخت ملافه پتو

آموزش خیاطی ملافه پتو به همراه الگو

آموزش دوخت ملافه پتو از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش خیاطی پیراهن بالا تنه کوتاه ساده به همراه الگو

آموزش دوخت پیراهن بالا تنه کوتاه ساده

آموزش خیاطی پیراهن بالا تنه کوتاه ساده به همراه الگو

آموزش دوخت پیراهن بالا تنه کوتاه ساده از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش خیاطی ملافه بالش به همراه الگو

آموزش دوخت ملافه بالش

آموزش خیاطی ملافه بالش به همراه الگو

آموزش دوخت ملافه بالش از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش خیاطی دامن کلوش یک درزه به همراه الگو

آموزش دوخت دامن کلوش یک درزه

آموزش خیاطی دامن کلوش یک درزه به همراه الگو

آموزش دوخت دامن کلوش یک درزه از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش خیاطی دامن پیله پهلو به همراه الگو

آموزش دوخت دامن پیله پهلو

آموزش خیاطی دامن پیله پهلو به همراه الگو

آموزش دوخت دامن پیله پهلو از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش خیاطی آستین مچی به همراه الگو

آموزش دوخت آستین مچی

آموزش خیاطی آستین مچی به همراه الگو

آموزش دوخت آستین مچی از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش خیاطی آستین دراپه به همراه الگو

آموزش دوخت آستین دراپه

آموزش خیاطی آستین دراپه به همراه الگو

آموزش دوخت آستین دراپه از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش خیاطی آستین رگلان  به همراه الگو

آموزش دوخت آستین رگلان

آموزش خیاطی آستین رگلان به همراه الگو

آموزش دوخت آستین رگلان از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش خیاطی لباس ساسون دار و جذب قسمت جلو همراه الگو

آموزش دوخت لباس ساسون دار و جذب

آموزش خیاطی لباس ساسون دار و جذب قسمت جلو همراه الگو

آموزش دوخت لباس ساسون دار و جذب ( قسمت جلو شکل شماره یک ) از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش خیاطی پیراهن بالا تنه گلدانی به همراه الگو

آموزش دوخت پیراهن بالا تنه گلدانی

آموزش خیاطی پیراهن بالا تنه گلدانی به همراه الگو

آموزش دوخت پیراهن بالا تنه گلدانی از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش خیاطی دامن شلواری پیله دار – برش جلو  به همراه الگو

آموزش دوخت دامن شلواری

آموزش خیاطی دامن شلواری پیله دار – برش جلو به همراه الگو

آموزش دوخت دامن شلواری پیله دار – برش جلو از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش خیاطی دامن پیله یک طرفه برش پایه ی جلو همراه الگو

آموزش دوخت دامن پیله یک طرفه

آموزش خیاطی دامن پیله یک طرفه برش پایه ی جلو همراه الگو

آموزش دوخت دامن پیله یک طرفه – برش پایه ی جلو از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش خیاطی دامن خمره ای به همراه الگو

آموزش دوخت دامن خمره ای

آموزش خیاطی دامن خمره ای به همراه الگو

آموزش دوخت دامن خمره ای از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.