نمایش 24 محصول

آموزش دوخت کت رویی گرد به همراه الگو

آموزش دوخت کت رویی گرد

آموزش دوخت کت رویی گرد به همراه الگو

آموزش دوخت کت رویی گرد از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت لباس عروس ترک کوتاه همراه الگو

آموزش دوخت لباس عروس ترک

آموزش دوخت لباس عروس ترک کوتاه همراه الگو

آموزش دوخت لباس عروس ترک از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت ترکیب دراپه دامن کلوش پشت بلند جلو کوتاه همراه الگو

آموزش دوخت دراپه با دامن کلوش

آموزش دوخت ترکیب دراپه دامن کلوش پشت بلند جلو کوتاه همراه الگو

آموزش دوخت ترکیب دراپه با دامن کلوش پشت بلند و جلو کوتاه از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت بارانی آستین رگلان به همراه الگو

آموزش دوخت بارانی آستین رگلان

آموزش دوخت بارانی آستین رگلان به همراه الگو

آموزش دوخت بارانی آستین رگلان از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت شلوار راحتی پیژامه همراه الگو

آموزش دوخت شلوار راحتی

آموزش دوخت شلوار راحتی پیژامه همراه الگو

آموزش دوخت شلوار راحتی ( پیژامه )از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت شلوار راسته  به همراه الگو

آموزش دوخت شلوار راسته

آموزش دوخت شلوار راسته به همراه الگو

آموزش دوخت شلوار راسته از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت جیب پهلوی شلوار به همراه الگو

آموزش دوخت جیب پهلوی شلوار

آموزش دوخت جیب پهلوی شلوار به همراه الگو

آموزش دوخت جیب پهلوی شلوار از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت یقه اسپرت  به همراه الگو

آموزش دوخت یقه اسپرت

آموزش دوخت یقه اسپرت به همراه الگو

آموزش دوخت یقه اسپرت از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت یقه آمریکایی به همراه الگو

آموزش دوخت یقه آمریکایی

آموزش دوخت یقه آمریکایی به همراه الگو

آموزش دوخت یقه آمریکایی از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت یقه آرشال پهن به همراه الگو

آموزش دوخت یقه آرشال پهن

آموزش دوخت یقه آرشال پهن به همراه الگو

آموزش دوخت یقه آرشال پهن از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت یقه ایستاده به همراه الگو

آموزش دوخت یقه ایستاده

آموزش دوخت یقه ایستاده به همراه الگو

آموزش دوخت یقه ایستاده از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت  یقه انگلیسی ساده به همراه الگو

آموزش دوخت یقه انگلیسی ساده

آموزش دوخت یقه انگلیسی ساده به همراه الگو

آموزش دوخت یقه انگلیسی ساده از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت یقه ملوانی به همراه الگو

آموزش دوخت یقه ملوانی

آموزش دوخت یقه ملوانی به همراه الگو

آموزش دوخت یقه ملوانی از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت یقه حلزونی به همراه الگو

آموزش دوخت یقه حلزونی

آموزش دوخت یقه حلزونی به همراه الگو

آموزش دوخت یقه حلزونی از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت یقه شکاری به همراه الگو

آموزش دوخت یقه شکاری

آموزش دوخت یقه شکاری به همراه الگو

آموزش دوخت یقه شکاری از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت برآمدگی در کارور پشت همراه الگو

آموزش دوخت برآمدگی در کارور پشت

آموزش دوخت برآمدگی در کارور پشت همراه الگو

آموزش دوخت برآمدگی در کارور پشت ( روش اول ) از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش  دوخت کاور بصورت دور سینه بزرگ و سرشانه کوچک همراه الگو

آموزش دوخت کاور

آموزش  دوخت کاور بصورت دور سینه بزرگ و سرشانه کوچک همراه الگو

آموزش دوخت کاور بصورت دور سینه بزرگ و سرشانه کوچک از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش رفع اشکال اندامی شخص شکم برجسته همراه الگو

آموزش رفع اشکال اندامی شکم

آموزش رفع اشکال اندامی شخص شکم برجسته همراه الگو

آموزش دوخت رفع اشکال اندامی شخص شکم برجسته از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش رفع اشکال اندامی دور سینه بیشتر از دور باسن همراه الگو

آموزش رفع اشکال اندامی

آموزش رفع اشکال اندامی دور سینه بیشتر از دور باسن همراه الگو

آموزش دوخت رفع اشکال اندامی ، دور سینه بیشتر از دور باسن به همراه الگو از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش انتقال ساسون به خود سرشانه به همراه الگو

آموزش انتقال ساسون به سرشانه

آموزش انتقال ساسون به خود سرشانه به همراه الگو

آموزش دوخت اانتقال ساسون به خود سرشانه از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش انتقال ساسون به گوشه خط کمر به همراه الگو

آموزش انتقال ساسون به گوشه خط کمر

آموزش انتقال ساسون به گوشه خط کمر به همراه الگو

آموزش دوخت انتقال ساسون به گوشه خط کمر از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش انتقال ساسون به خط کمر به همراه الگو

آموزش انتقال ساسون به خط کمر

آموزش انتقال ساسون به خط کمر به همراه الگو

آموزش دوخت انتقال ساسون به خط کمر از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش انتقال ساسون به وسط جلو به همراه الگو

آموزش انتقال ساسون به وسط جلو

آموزش انتقال ساسون به وسط جلو به همراه الگو

آموزش دوخت انتقال ساسون به وسط جلو از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش انتقال ساسون به دور گردن به همراه الگو

آموزش انتقال ساسون به دور گردن

آموزش انتقال ساسون به دور گردن به همراه الگو

آموزش دوخت انتقال ساسون به دور گردن از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.