نمایش 24 محصول

آموزش دوخت پس دوزی مدل زیگزاگ همراه الگو

آموزش دوخت پس دوزی

آموزش دوخت پس دوزی مدل زیگزاگ همراه الگو

آموزش دوخت پس دوزی شماره سه ( مدل زیگزاگ )از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوختپس دوزی مدل پیچ همراه الگو

آموزش دوخت پس دوزی

آموزش دوختپس دوزی مدل پیچ همراه الگو

آموزش دوخت پس دوزی شماره دو ( مدل پیچ ) از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت پس دوزی مدل ساده  همراه الگو

آموزش دوخت پس دوزی

آموزش دوخت پس دوزی مدل ساده همراه الگو

آموزش دوخت پس دوزی شماره یک مدل ساده از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت بلوز و شلوار دخترانه به همراه الگو

آموزش دوخت بلوز و شلوار دخترانه

آموزش دوخت بلوز و شلوار دخترانه به همراه الگو

آموزش دوخت بلوز و شلوار دخترانه از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت کاپشن بچه گانه به همراه الگو

آموزش دوخت کاپشن بچه گانه

آموزش دوخت کاپشن بچه گانه به همراه الگو

آموزش دوخت کاپشن بچه گانه از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت شلوارک به همراه الگو

آموزش دوخت شلوارک

آموزش دوخت شلوارک به همراه الگو

آموزش دوخت شلوارک از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت شلوار بچه گانه به همراه الگو

آموزش دوخت شلوار بچه گانه

آموزش دوخت شلوار بچه گانه به همراه الگو

آموزش دوخت شلوار بچه گانه از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت پیراهن بالا تنه کوتاه گرد به همراه الگو

آموزش دوخت پیراهن بالا تنه

آموزش دوخت پیراهن بالا تنه کوتاه گرد به همراه الگو

آموزش دوخت پیراهن بالا تنه کوتاه گرد از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت پایه یقه های سرخود به همراه الگو

آموزش دوخت پایه یقه های سرخود

آموزش دوخت پایه یقه های سرخود به همراه الگو

آموزش دوخت پایه یقه های سرخود از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت یقه مردانه پایه سرخود به همراه الگو

آموزش دوخت یقه مردانه

آموزش دوخت یقه مردانه پایه سرخود به همراه الگو

آموزش دوخت یقه مردانه پایه سرخود از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت یقه ایستاده شماره دو به همراه الگو

آموزش دوخت یقه ایستاده

آموزش دوخت یقه ایستاده شماره دو به همراه الگو

آموزش دوخت یقه ایستاده شماره سه از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت یقه ایستاده شماره دو به همراه الگو

آموزش دوخت یقه ایستاده

آموزش دوخت یقه ایستاده شماره دو به همراه الگو

آموزش دوخت یقه ایستاده شماره دو از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت یقه همراه الگو

آموزش دوخت یقه حلزونی

آموزش دوخت یقه همراه الگو

آموزش دوخت یقه حلزونی شماره سه از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت یقه حلزونی همراه الگو

آموزش دوخت یقه حلزونی

آموزش دوخت یقه حلزونی همراه الگو

آموزش دوخت یقه حلزونی شماره دو از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت یقه ب ب همراه الگو

آموزش دوخت یقه ب ب

آموزش دوخت یقه ب ب همراه الگو

آموزش دوخت یقه ب ب پشت باز شماره چهار از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت یقه ب ب  همراه الگو

آموزش دوخت یقه ب ب

آموزش دوخت یقه ب ب همراه الگو

آموزش دوخت یقه ب ب پشت باز شماره سه از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت یقه ب ب پشت باز  همراه الگو

آموزش دوخت یقه ب ب

آموزش دوخت یقه ب ب پشت باز همراه الگو

آموزش دوخت یقه ب ب پشت باز شماره دو از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت برآمدگی کارور پشت همراه الگو

آموزش دوخت برآمدگی در کارور پشت

آموزش دوخت برآمدگی کارور پشت همراه الگو

آموزش دوخت برآمدگی در کارور پشت ( روش سوم و چهارم )از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت برآمدگی در کارور پشت  همراه الگو

آموزش دوخت برآمدگی در کارور پشت

آموزش دوخت برآمدگی در کارور پشت همراه الگو

آموزش دوخت برآمدگی در کارور پشت ( روش دوم )از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت یقه دراپه خیلی باز چین دار و بدون چین  همراه الگو

آموزش دوخت یقه دراپه خیلی باز

آموزش دوخت یقه دراپه خیلی باز چین دار و بدون چین همراه الگو

آموزش دوخت یقه دراپه خیلی باز ( چین دار و بدون چین )از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت یقه دراپه بدون چین به همراه الگو

آموزش دوخت یقه دراپه بدون چین

آموزش دوخت یقه دراپه بدون چین به همراه الگو

آموزش دوخت یقه دراپه بدون چین از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت چپ و راستی یقه انگلیسی به همراه الگو

آموزش دوخت چپ و راستی یقه انگلیسی

آموزش دوخت چپ و راستی یقه انگلیسی به همراه الگو

آموزش دوخت چپ و راستی یقه انگلیسی از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت یقه چپ و راستی موازی سینه به همراه الگو

آموزش دوخت یقه چپ و راستی موازی سینه

آموزش دوخت یقه چپ و راستی موازی سینه به همراه الگو

آموزش دوخت یقه چپ و راستی موازی سینه از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت کت با یقه انگلیسی جدا به همراه الگو

آموزش دوخت کت با یقه انگلیسی جدا

آموزش دوخت کت با یقه انگلیسی جدا به همراه الگو

آموزش دوخت کت با یقه انگلیسی جدا از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.