نمایش 24 محصول

آموزش دوخت پیله پشت دامن به همراه الگو

آموزش دوخت پیله پشت دامن

آموزش دوخت پیله پشت دامن به همراه الگو

آموزش دوخت پیله پشت دامن از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت کش باریک به همراه الگو

آموزش دوخت کش باریک

آموزش دوخت کش باریک به همراه الگو

آموزش دوخت کش باریک از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت کش پهن به همراه الگو

آموزش دوخت کش پهن

آموزش دوخت کش پهن به همراه الگو

آموزش دوخت کش پهن از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش چین فندقی به همراه الگو

آموزش چین فندقی

آموزش چین فندقی به همراه الگو

آموزش چین فندقی از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش چین ساده به همراه الگو

آموزش چین ساده

آموزش چین ساده به همراه الگو

آموزش چین ساده از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت قزن به همراه الگو

آموزش دوخت قزن

آموزش دوخت قزن به همراه الگو

آموزش دوخت قزن از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت دکمه های دو طرفه به همراه الگو

آموزش دوخت دکمه دوطرفه

آموزش دوخت دکمه های دو طرفه به همراه الگو

آموزش دوخت دکمه های دو طرفه از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت دکمه بدون پایه به همراه الگو

آموزش دوخت دکمه بدون پایه

آموزش دوخت دکمه بدون پایه به همراه الگو

آموزش دوخت دکمه بدون پایه از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت دکمه پایه دار به همراه الگو

آموزش دوخت دکمه پایه دار

آموزش دوخت دکمه پایه دار به همراه الگو

آموزش دوخت دکمه پایه دار از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت زیپ شلوار مردانه به همراه الگو

آموزش دوخت زیپ شلوار

آموزش دوخت زیپ شلوار مردانه به همراه الگو

آموزش دوخت زیپ شلوار مردانه از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت سجاف روی پارچه های نرم مثل ک-ب-ث ، کودری و ... به همراه الگو

آموزش دوخت سجاف

آموزش دوخت سجاف روی پارچه های نرم مثل ک-ب-ث ، کودری و ... به همراه الگو

آموزش دوخت سجاف روی پارچه های نرم مثل ک-ب-ث ، کودری و ... از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت بندینک با پارچه به همراه الگو

آموزش دوخت بندینک

آموزش دوخت بندینک با پارچه به همراه الگو

آموزش دوخت بندینک با پارچه از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت یقه هفت پاکتی به همراه الگو

آموزش دوخت یقه هفت پاکتی

آموزش دوخت یقه هفت پاکتی به همراه الگو

آموزش دوخت یقه هفت پاکتی از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت یقه گرد روی پارچه تریکو به همراه الگو

آموزش دوخت یقه گرد

آموزش دوخت یقه گرد روی پارچه تریکو به همراه الگو

آموزش دوخت یقه گرد روی پارچه تریکو از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت یقه گرد روی پارچه کشی به همراه الگو

آموزش دوخت یقه گرد

آموزش دوخت یقه گرد روی پارچه کشی به همراه الگو

آموزش دوخت یقه گرد روی پارچه کشی از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت سجاف روی یقه دلبری به همراه الگو

آموزش دوخت سجاف

آموزش دوخت سجاف روی یقه دلبری به همراه الگو

آموزش دوخت سجاف روی یقه دلبری از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت زاویه دوزی دورگردن با تور به همراه الگو

آموزش دوخت زاویه دوزی

آموزش دوخت زاویه دوزی دورگردن با تور به همراه الگو

آموزش دوخت زاویه دوزی دورگردن با تور از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت نیم سجاف به همراه الگو

آموزش دوخت نیم سجاف

آموزش دوخت نیم سجاف به همراه الگو

آموزش دوخت نیم سجاف به همراه الگو از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت سجاف روی یقه چهارگوش به همراه الگو

آموزش دوخت سجاف روی یقه چهارگوش

آموزش دوخت سجاف روی یقه چهارگوش به همراه الگو

آموزش دوخت سجاف روی یقه چهارگوش از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت یقه گرد روی پارچه های ساتن و مشابه آن به همراه الگو

آموزش دوخت یقه گرد

آموزش دوخت یقه گرد روی پارچه های ساتن و مشابه آن به همراه الگو

آموزش دوخت یقه گرد روی پارچه های ساتن و مشابه آن از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت نوار اریب روی یقه همراه الگو

آموزش دوخت نوار اریب

آموزش دوخت نوار اریب روی یقه همراه الگو

آموزش دوخت نوار اریب روی یقه چهارگوش ( کتابی ) از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت یقه گرد روی پارچه حریر به همراه الگو

آموزش دوخت یقه گرد

آموزش دوخت یقه گرد روی پارچه حریر به همراه الگو

آموزش دوخت یقه گرد روی پارچه حریر از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت نوار اریب از پارچه حریر به همراه الگو

آموزش دوخت نوار اریب

آموزش دوخت نوار اریب از پارچه حریر به همراه الگو

آموزش دوخت نوار اریب از پارچه حریر از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.

آموزش دوخت پس دوزی مدل مخفی  همراه الگو

آموزش دوخت پس دوزی

آموزش دوخت پس دوزی مدل مخفی همراه الگو

آموزش دوخت پس دوزی شماره چهار ( مدل مخفی ) از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.