نمایش 24 محصول

لوازم خیاطی

ابزار کارگاهی مورد نیاز خیاطی

لوازم خیاطی

خیاطی برای هر خانه لازم است.ابزار کارگاهی مورد نیاز خیاطی

اصول اولیه خیاطی

اصول مقدماتی خیاطی

اصول اولیه خیاطی

اصول مقدماتی خیاطی عبارت است : از شناخت کار و به کار گیری صحیح ابزار و لوازم اولیه  و تبدیل آن به طرح و لباس مورد نظر.
 خیاط به کسی گفته می شود که با استفاده از وسایل و لوازم اولیه کار بتواند یک طرح ((مورد نظر)) را به نحو احسن و صحیح به لباس مورد استفاده (برای شخص یا اشخاص) تبدیل کند