آموزش دوخت سجاف

آموزش دوخت سجاف روی یقه دلبری به همراه الگوآموزش دوخت سجاف

آموزش دوخت سجاف روی یقه دلبری از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.دوخت سجاف روی یقه دلبری


1- ابتدا دور گردن لباس را به صورت گرد یا کتابی قیچی کرده آن را دلبری کنید ، سپس لباس را روی میز بازکرده و به پهنای 5 سانتی متر لایی بچسبانید .
2- سجاف را برش زده اما هلال دور گردن و دلبری را قیچی نکنید .
3- پس از چرخ کاری ، به فاصله نیم سانتی متر قیچی کرده و درز را به سمت سجاف اتو کرده سپس از سمت سجاف نیش چرخ کنید .
 

منبع : کتاب خیاطی خانم عمرانی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی