آموزش دوخت سجاف روی یقه چهارگوش

آموزش دوخت سجاف روی یقه چهارگوش به همراه الگوآموزش دوخت سجاف روی یقه چهارگوش

آموزش دوخت سجاف روی یقه چهارگوش از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.دوخت سجاف روی یقه چهارگوش


1- پس از برش سجاف و لباس ، به دور گردن قسمت جلو به پهنای 5 سانتی متر لایی دهید
2- سجاف را روی دور گردن لباس بدوزید سپس دوخت سجاف را از داخل به سمت سجاف اتو کرده و از سمت سجاف به صورت نیش چرخ ساده کنید .
 

منبع : کتاب خیاطی خانم عمرانی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی