آموزش دوخت نوار اریب

آموزش دوخت نوار اریب از پارچه حریر به همراه الگوآموزش دوخت نوار اریب

آموزش دوخت نوار اریب از پارچه حریر از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.نوار اریب از پارچه حریر


1- ابتدا پارچه را طبق نوار اریب ساده تا کنید سپس هر اندازه که بخواهید پهنای نوار اریب دیده شود ، پارچه را به اندازه 5/2 برابر آن برش بزنید .
2- پارچه های برش خورده را دولا کرده و اتو کنید یک سمت دو لای باز و سمت دیگر دو لای بسته می شود .
3- سمت دولای باز را به جایی از لباس که مایلید نوار اریب را بدوزید . دوخته و سمت دو لای بسته را پس دوزی کنید .
 

منبع : کتاب خیاطی خانم عمرانی

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی