آموزش دوخت جیب پهلوی شلوار

آموزش دوخت جیب پهلوی شلوار به همراه الگوآموزش دوخت جیب پهلوی شلوار

آموزش دوخت جیب پهلوی شلوار از کتاب آموزش خیاطی به صورت مرحله به مرحله با رسم الگوی مربوطه.جیب پهلوی شلوار


1- کاغذ یا پارچه را از آستری چهار لا کرده از سمت چهار لای باز 3 سانتی متر داخل ، 18 سانتی متر پایین رفته ، نقطه ها را به هم وصل کرده و قیچی کنید ، سپس این چهار لا را دو لا کرده و زیر برش خط پهلوی شلوار قرار دهید .
2- از خط پهلو 6 سانتی متر داخل و 14 سانتی متر پایین رفته و این نقطه را به هم وصل کرده و قیچی کنید .
 

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی