آموزش دوخت دامن خمره ای

آموزش دوخت دامن خمره ای به همراه الگوآموزش دوخت دامن خمره ای

آموزش دوخت دامن خمره ای به همراه الگودامن خمره‌ای

نحوه اندازه‌گیری و تای پارچه دامن خمره ای مثل دامن تنگ ساده می‌باشد، با این تفاوت که 3 سانتی‌متر از طرفین پایین دامن به داخل اندازه‌گیری و سپس به طرفین باسن بزرگ خطی رسم می‌نمائیم:
توجه داشته باشید که نحوه کار جهت پشت دامن و همچنین نحوه دوخت عیناً شبیه دامن تنگ ساده می‌باشد.

 

 

منبع : کتاب آموزش خیاطی
 

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی