اصول استفاده از چرخ خیاطی

نکات ایمنی در مورد چرخ خیاطیاصول استفاده از چرخ خیاطی

با توجه به مکانیسم چرخ خیاطی ها،باید نکاتی رادر هنگام شروع کاربا ماشین رعایت کرد


با توجه به مکانیسم چرخ خیاطی ها،باید نکاتی رادر هنگام شروع کاربا ماشین رعایت کرد.
*در ابتدای امر باید اطمینان داشت که ماشین مود نظر از هر حیث سالن است وخوب کارمی کند.بهتراست تمرین های اول به کمک مربی انجام بگیرد تا مهارت های لازم به دست آید.
 * درماشین های الکترونیکی پس از اتمام خیاطی و کار با ماشین دوخت حتما دو شاخه را از پریز برق بیرون بکشید.
*درصورتی که چرخ خیاطی مجهز به لامپ روشنایی برای دوخت باشد. همیشه از لامپ 15 وات برای تصویض،استفاده کنید.در هنگام تصویض لامپ دو شاخه اصلی چرخ را از پریزبیرون بکشید.
 * درچرخ خیاطی مورد نظر ، براساس دفتر چه راهنما ی مربوط به آن،نخ را ازمحل های مشخص شده عبورداده داخل سوزن ماشین کنید.

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی