چرخ های دوخت صنعتی برای خیاطی حرفه ای

چرخ صنعتی،سردوزچرخ های دوخت صنعتی برای خیاطی حرفه ای

کاربرد چرخ های پیشرفته


چرخ های خانگی را می توان برای راسته دوزی مورد استفاده کرد.ساده تر از چرخ های خانگی گلدوزی است.
 ماشین های راسته دوز صنعتی از مکانیک سنگیر تری برخوردار هستند.
ماشین دوخت صنعتی با سرعت وقدرت دوخت بالا طرح ریزی شده وبرحثب نوع کار طبقه بندی می شود.
ماشیین های سردوز(دوخت مریوط به پاکدوزی لباس) از جمله چرخ های خیاطی است که کاربرد بالایی در لبه دوزی وریشه دوزی پارچه دارد.

کتاب آموزش خیاطی خانم عمرانی